تکمیل و تحویل نهایی

در این مرحله پروژه تکمیل نهایی گردیده و آماده تحویل به شما دوست گرامی می باشد و در صورت مشاهده مغایرت یا تجدید نظر در این مرحله روی پروژه تغییرات اعمال میگردد.