تجزیه و تحلیل و طراحی پروژه

اینک پروژه در مرحله تجزیه و تحلیل مهندسی قرار می گیرد و تیم تجزیه و تحلیل ما خط مشی تولید نرم افزار را برای تیم برنامه نویسی آماده می نماید و تیم برنامه نویسی را در جریان انجام پروژه با زبان کدینگ قرار می دهد.در این مرحله بنا به فراخور زمان و نیاز به همفکری با شما, مراتب به حضور محترمتان اعلام می گردد تا پروژه در خط صحیح خود حرکت نماید.