آموزش رایگان

پس از مرحله تحویل نهایی پروژه, جهت مدیریت سایت و تولید محتوا و بقیه موارد به شما آموزش رایگان داده خواهد شد که به چه نحوی موارد لازم در داخل سایت خود را درج نمایید.